Konsultant - kontakt
501 20 40 70 info@dostudni.pl
Ponad 3000 produktów
Darmowa dostawa na wybrane
14 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Budowa studni głębinowej – przepisy 2021

Czy na budowę własnej studni potrzebne jest pozwolenie?

W świetle obecnych przepisów budowa studni nie wymaga posiadania zezwolenia. Jednakże możliwość ta dotyczy jedynie studni o głębokości do 30 metrów iStudnia wiercona głębinowa średniorocznej dobowej wydajności nieprzekraczającej 5 m3. Przy powyższych parametrach formalności ograniczają się jedynie do zgłoszenia we właściwym urzędzie gminy. Przekroczenie wspomnianych progów użytkowych studni wiąże się z koniecznością spełnienia większej liczby formalności. Podstawą w takim przypadku jest pozwolenie wodnoprawne, o które występuje się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Podstawą wystawienia pozwolenia jest wniosek złożony wraz z operatem wodnoprawnym. Ponadto potrzebne są też inne dokumenty:

 • Opis prowadzenia zamierzonej działalności napisany bez używania określeń specjalistycznych (oryginał),
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określająca rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia oraz warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowani studni (Oryginał lub uwierzytelniona kopia),
 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Oryginał lub uwierzytelniona kopia),
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uwierzytelniona kopia),
 • Wypisy lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów obejmujących nieruchomości usytuowane w zasięgu oddziaływania przyszłej studni (Oryginał lub uwierzytelniona kopia),
 • Dokumentacja hydrogeologiczna (Oryginał lub uwierzytelniona kopia),
 • Ocena wodnoprawna (Oryginał lub uwierzytelniona kopia),
 • Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, dotyczących miejsca przyszłej inwestycji (Oryginał lub uwierzytelniona kopia),
 • Projekt instrukcji gospodarowania wodą (Oryginał lub uwierzytelniona kopia),
 • Zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych (Oryginał lub uwierzytelniona kopia),
 • Ponadto koniecznie trzeba załączyć dowód uiszczenia opłaty.

W przypadku, kiedy w naszych działaniach reprezentuje nas pełnomocnik, do wniosku trzeba dołączyć również pełnomocnictwo wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej za jego udzielenie (17 zł). Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli zgłoszenie w imieniu inwestora składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Rozbudowana dokumentacja jest konieczna, ponieważ uczestnikami postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego będą też inne podmioty poza inwestorem, na które w przyszłości będzie oddziaływać planowana studnia. Zazwyczaj są to właściciele sąsiednich działek – informowani na drodze obwieszczenia wywieszanego w odpowiedniej jednostki organizacyjnej Wód Polskich. Ponadto obwieszczenie zostaje opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) starostwa powiatowego oraz urzędów gmin właściwych ze względu na zakres korzystania z wód.

Pompa głębinowa 3 STM IBOZezwolenie wodnoprawne trzeba uzyskać zanim przystąpi się do realizacji inwestycji. Jeśli wniosek będzie zawierał jakieś braki, PGW „Wody Polskie” wezwie stronę do ich uzupełnienia w określonym terminie. Jeśli obowiązek taki nie zostanie dopełniony, wniosek nie zostanie rozpatrzony. W przypadku braku opłaty za pełnomocnictwo wniosek jest rozpatrywany przez Wody Polskie, jednak informacja o braku opłaty zostanie przesłana na konto odpowiedniego urzędu miasta lub gminy, który rozpocznie wówczas postępowanie egzekucyjne mające na celu odzyskanie środków.

Jeśli dokumenty spełniają wymagania formalne PGW „Wody Polskie” wyda pozwolenie wodnoprawne w formie decyzji.

Wymagania dotyczące kopanej studni

Nowej studni nie można wiercić gdziekolwiek. Należy również przy tym zachować odpowiednie parametry, przestrzegając przepisów prawa budowlanego. Rozważając inwestycję, trzeba sprawdzić, czy możliwe będzie zachowanie odpowiednich parametrów, w szczególności odległości od istniejących budynków, obiektów oraz innej infrastruktury. Zgodnie z rozporządzeniem odległości mierzone od osi planowanej studni z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi nie mogą być mniejsze niż 5 metrów od granicy działki, na której planowane jest wiercenie studni i 7,5 metra od osi najbliższego przydrożnego rowu. Studnia musi znajdować się nie bliżej niż 15 metrów od obiektów inwentarskich i szczelnych zbiorników przeznaczonych do gromadzenia nieczystości, 30 metrów od najbliższego przewodu kanalizacji rozsączającej z oczyszczalni biologicznej oczyszczającej ścieki do poziomu określonego w przepisach dotyczących ochrony wód oraz 70 metrów od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, granicy pola filtracyjnego oraz najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków. Oczywiście przepisy dopuszczają wyjątki, ponieważ odległość od granicy działki może być mniejsza niż 5 metrów – pod warunkiem jednak, że zostaną zachowane pozostałe parametry. W przypadku wykonania studni przeznaczonej do pobierania wody do nawodnień przestrzeganie wytycznych dotyczących odległości od innych obiektów nie będzie konieczne.

Data publikacji: 02.04.2021 10:02:44

Produkty

Zaloguj się aby skomentować

Dodane do porównania:

Dodaj przynajmniej dwa produkty do porównania