Konsultant - kontakt
501 20 40 70 info@dostudni.pl
Ponad 3000 produktów
Darmowa dostawa na wybrane
14 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
Koszyk

Wiosenna Promocja

 

REGULAMIN PROMOCJI ,,PRODUKT ZA 2 ZŁ”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (dalej jako ,,Regulamin”) określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej (dalej jako ,,Program promocji”/,,Promocja”), organizowanej za  pośrednictwem sklepu internetowego www.dostudni.pl, prowadzonego przez Grzegorza Czerniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GANDE GRZEGORZ CZERNIAK, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Okszowska 41, 22-100 Chełm, NIP 5632068153, REGON 060731814 (dalej jako ,,Organizator”).
 2. Promocja trwa od 1 marca 2024 r. do 31 marca 2024 r.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu www.dostudni.pl, dostępnego na stronie Sklepu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu www.dostudni.pl, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin przeprowadzania promocji.
 4. Wyrazy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie promocji mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego www.dostudni.pl.
 5. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.dostudni.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 7. Organizator informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
  1. Uczestnikiem Promocji (dalej jako Uczestnik) może być Klient Sklepu.
  2. Uczestnik, w ramach przeprowadzanej akcji promocyjnej może otrzymać Zniżkę na Towar (dalej jako ,,Produkt promocyjny”) i zakupić go w cenie 2,00 złotych brutto.
  3. Produkt promocyjny jest wybierany przez Sprzedawcę spośród Towarów dostępnych w Sklepie internetowym www.dostudni.pl. Informacja, o wybranym produkcie publikowana jest na stronie głównej Sklepu internetowego www.dostudni.pl.
  4. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zniżką jest obniżenie ceny Towaru w związku ze spełnieniem przesłanek wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  5. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest złożenie Zamówienia w Sklepie:
   1. w terminie od 1 marca 2024 r. do 31 marca 2024 r., 
   2. na kwotę co najmniej 6000 zł brutto oraz:
 1. Falownik IVR 11T 2,2kW 6,3A 400V IBO inteligentny sterownik,
 2. Falownik IVR 11T 4kW 9,2A 400V IBO inteligentny sterownik,
 3. Falownik IVR 11T 7,5kW 18,5A 400V IBO inteligentny sterownik,
 4. Falownik IVR 11S 0,75-1,8kW 10A 230V IBO inteligentny sterownik,
 5. Falownik IVR 11S 0,37-3kW 16,4A 230V IBO inteligentny sterownik,
 6. Inteligentny sterownik pompy IVR-400T (11kW/25A/400V) IBO,
 7. Inteligentny sterownik pompy IVR-400T (15kW/32A/400V) IBO,
 8. Inteligentny sterownik pompy IVR-400T (18,5kW/38A/400V) IBO,
 9. Inteligentny sterownik pompy IVR-400T (22kW / 45A / 400V) IBO,
 10. Inteligentny sterownik pompy IVR-400T (30kW / 60A / 400V) IBO,
 11. Inteligentny sterownik pompy IVR-400T (37kW, 400V/75A) IBO,
 12. Mikrohydrofornia IBO IVR 11T 2,2kW 6,3A 400V ze zbiornikiem,
 13. Mikrohydrofornia IVR 11T 4kW 10A 400V IBO ze zbiornikiem,
 14. Mikrohydrofornia IBO IVR 11S 1,8kW 10A 230V ze zbiornikiem,
 15. Mikrohydrofornia IBO IVR 11S 3kW 16,4A 230V ze zbiornikiem,

jeśli cena niniejszych Towarów nie przekracza 6000 zł brutto, Klient może dodać do Zamówienia, jeden z Towarów oznaczonych w Sklepie jako:

 1. pompy pionowe CV INOX, 
 2. zbiorniki IPRO lub GWS, 
 3. pompy hydroforowe IPRO, 
 4. pompy głębinowe IPRO (SPINOX, FP4, AP6).
  1. Do kwoty, o której mowa w ppkt. 5 powyżej nie wlicza się kosztów dostawy.
  2. Klient może dokonać zakupu Produktu promocyjnego za pośrednictwem telefonu, na zasadach określonych  w pkt. V ppkt. 4-10 Regulaminu Sklepu internetowego.
  3. Promocje nie łączą się ze sobą.
  4. Liczba Zamówień objętych zniżką dla jednego Klienta nie jest ograniczona. Klient każdorazowo powinien spełnić wymogi z ppkt. 5 powyżej.
  5. Uczestnik nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z Promocji na osoby trzecie.
  6. Zniżki udzielone w ramach Promocji nie podlegają wymianie na ekwiwalenty pieniężne lub rzeczowe.
  7. Częściowe lub całkowite odstąpienie od Umowy Sprzedaży, które skutkuje niespełnieniem wymogu z ppkt. 5 powyżej, powoduje utratę Zniżki lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi w szczególności na wielkość transakcji lub obrotów. 
  8. Klient, który w wyniku odstąpienia od Umowy sprzedaży przestał spełniać warunki promocji zobowiązany jest do zwrotu Produktu promocyjnego albo kwoty otrzymanej zniżki. W przypadku, gdy Klient nie zwróci Produktu promocyjnego, Sprzedawca uprawniony jest do obniżenia kwoty zwracanej Klientowi z tytułu odstąpienia od umowy o wysokość przyznanej zniżki.
 1. III.TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI PROMOCJI
 1. Każdemu Uczestnikowi biorącemu udział w Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która może zostać złożona na piśmie na adres: GANDE GRZEGORZ CZERNIAK, ul. Okszowska 41, 22-100 Chełm, w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: reklamacje@dostudni.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika oraz powód reklamacji. 
 3. Organizator  ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
 4. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może:

a. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

b. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin jest dostępny na stronie www.dostudni.pl.
 2. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Promocji - po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego – Uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu  lub prowadzi działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Promocji. Niezależnie od tego Uczestnik może  zostać w takim wypadku pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa. 
 4. Organizator ma prawo przedłużyć okres Promocji, o czym poinformuje Uczestników Promocji za pośrednictwem komunikatu na stronach internetowych www.dostudni.pl.
 5. Organizator ma prawo do modyfikacji treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez klientów uczestniczących w Promocji. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje klientów uczestniczących w Promocji na stronach Sklepu internetowego poprzez informację zawierającą zestawienie zmian co najmniej na 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

 

Dodane do porównania:

Dodaj przynajmniej dwa produkty do porównania